ปรึกษาหารือถึงรายละเอียดการอบรมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นกลาง