ประชุมคณะกรรมการ​ดำเนิน​งานบริหารความเสี่ยง​และควบคุม​ภายใน​คณะสาธารณสุข​ศาสตร์​และส​ห​เวชศาสตร์​ผ่านระบบ Video Conference