โครงการอบรมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง รุ่นที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔