ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการของเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี