รายงานงบทดลอง เดือน กันยายน 63(หลักฐานเรื่องที่ 1.1.1-1.1.3)