พิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทยในวันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓