ร่วมประชาสัมพันธ์เปิดตัวผลิตภัณฑ์น้ำมันและชาชงจากต้นสิรินธรวัลลีพรรณไม้ประจำวิทยาลัยในวันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓