ประชุมเขียนโครงร่างวิจัยเพื่อรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม (ววน.)