ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการโครงการจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ โดย Video Conference