าร่วมประชุมเขียนโครงร่างวิจัยเพื่อรับ การสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม (ววน.) ปีงบประมาณ ๒๕๖๕