ร่วมพูดคุยสังสรรค์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้นำของหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดตรัง