โครงการให้ความรู้ด้านปฎิบัติการฉุกเฉินการแพทย์เบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพแก่ประชาชนในชุมชน ปี 2557