ร่วมวิพากษ์หลักสูตรฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจากกลุ่มงานเทคโนโลยีและวิทยบริการเพื่อใช้ในการอบรมต่อไป