การประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตในพื้นที่