กิจกรรม ทำบุญ สร้างความดีตามวิถีวัฒนธรรมไทย ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓