ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดศาลหลักเมือง