Mr. Gary W. Mahanes และเภสัชกรหญิง ศิริขวัญ ภรรยา เข้าพบผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ เพื่อแสดงความประสงค์เข้าร่วมในการจัดการเรียน