วิทยากรกระบวนการ ให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับสุขภาวะประชาชนด้วยกลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ