วิทยากรการอบรมเกี่ยวกับเรื่องการใช้รถใช้ถนน การปฏิบัติตามกฎจราจรและการรู้จักป้องกันตนเองขณะขับขี่รถ (ภายใต้โครงการส่งเสริมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนขององค์กรชุมชนและประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๔)