เปิดโครงการพัฒนาอัตลักษณ์ ค่ายอาสาปันฝันน้องและบริการวิชาการด้านสุขภาพ ครั้งที่ ๖