ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมลานไซหัก ๒