ร่วมมอบกระเช้าและขอพรปีใหม่ จาก ท่านชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่