รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563