รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนธันวาคม 2563