รับสมัครนักศึกษาใหม่กลุ่มพัฒนาบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2564

รับสมัครนักศึกษาใหม่กลุ่มพัฒนาบุคลากร เปิดรับสมัคร วันจันทร์ที่ 18 มกราคม ถึง วันจันทร์ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564

(สมัครที่วิทยาลัยที่ต้องการศึกษาโดยตรง)

คุณสมบัติ

      - มีประสบการณ์ปฏิบัติงานหรืออยู่ระหว่างปฏิบัติงานในหน่วยงานที่ให้บริการด้านสุขภาพของรัฐ เอกชน   องค์กรหรือมูลนิธิต่างๆ ไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันรับสมัคร 
        (ดาวน์โหลดเอกสารรับรอง)
      - อายุไม่เกิน 40 ปี
      - เป็นผู้สำเร็จการศึกษา ม.6 เกรดเฉลี่ยสะสม GPAX ไม่น้อยกว่า 2.0
      - หน่วยการเรียน (ไม่จำกัดแผนการเรียน)
               กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
               กลุ่มวิชาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

ช่องทางการสมัคร 3 ช่องทาง (เลือกสมัครช่องใดช่องทางหนึ่ง)

1. สมัครออนไลน์ คลิกเข้าระบบรับสมัครออนไลน์

2. สมัครทางไปรษณีย์ โดยส่งใบสมัครพร้อมอกสารการสมัครมาที่

    กลุ่มงานทะเบียนและประเมินผลการศึกษา (สมัครเข้าศึกษา)

    วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง

    89 ม.2 ต.ควนธานี อ.กันตัง จ.ตรัง 92110

3. สมัครด้วยตนเอง

    กลุ่มงานทะเบียนและประเมินผลการศึกษา

    ชั้น 2 อาคารทันตกรรม วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง