ประชุมเชิงปฎิบัติการส่งเสริมการเลื่อนระดับทางวิชาการของอาจารย์สถาบันพระบรมราชชนก (สำหรับผู้อำนวยการวิทยาลัย) โดยผ่านระบบ Video Conference