ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านทักษะการนำเข้าข้อมูลตามระบบสารสนเทศด้านการเรียนการสอน ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี วันที่ 9-11 มิถุนายน 2557