ช่างเทคนิคจากบริษัทที่ปรึกษาเข้าพบ ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ เพื่อเสนอผลการสำรวจปัญหาระบบการผลิตประปาของวิทยาลัย