ประชุมกลุ่มอำนวยการ (กลุ่มงานบริหารทั่วไป ภาคสนาม ) เพื่อพูดคุยรับฟังแลกเปลี่ยนความคิดเห็น