โครงการอบรมพัฒนาสมรรถนะนักสาธารณสุขเพื่อปฏิบัติงานในระบบสภาพปฐมภูมิ ระยะที่ ๑