ประชุมคณะทำงานด้านวิเทศสัมพันธ์ เพื่อติดตามและเตรียมความพร้อมการจัดอบรมพัฒนาอาจารย์ขอทุนวิจัยต่างประเทศเเละเเสวงหาความร่วมมือด้านวิชาการกับต่างประเทศ