ศูนย์วิจัยอาชีวอนามัยตรังร่วมกับภาคีเครือข่ายอาชีวอนามัยจังหวัดตรัง ร่วมกันประเมินความเสี่ยงทางอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม