ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ศูนย์บริการสุขภาพชุมชนวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง