ร่วมกิจกรรมการประกวดจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคใต้ ประจำปี 2557