นางสาวพัจยาภรณ์ ปริญญาพงษ์

ตำแหน่ง: 
เภสัชกรชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง: 
หัวหน้าหลักสูตร