ประชุมเครือข่าย สวสท. ติดตามความก้าวหน้าของแผนเครือข่ายและสรุปผลความร่วมมือทางวิชาการ