ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ (วุฒิ ป.โท)