ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความรู้ความเหมาะสมเฉพาะตำแหน่ง ลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ