ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา และวิธีการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา และวิธีการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ