รายงานงบทดลองเดือน กันยายน 64 และรายละเอียดประกอบเรื่องที่ 1.1.1-1.1.3

รายละเอียดรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

เรื่องที่   1.1.1 บัญชีเงินสดในมือ 

            1.1.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร 

            1.1.3 บัญชีเงินฝากคลัง