ดร.พยงค์ เทพอักษร ในโอกาสได้รับรางวัล "นักวิจัยดีเด่น" ของคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก ประจำปี 2564