ประชุม Kick off "ขับเคลื่อนปฎิรูประบบการศึกษาด้านสุขภาพ จัดโดย กลุ่มวิจัย สถาบันพระบรมราชชนก