แนะนำหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม วสส.ตรัง