โครงการส่งเสริมพฤติกรรมป้องกัน ลด ละ เลิกการดื่มแอลกอฮอล์ในกลุ่มวัยรุ่น จ.ตรัง 2557 ณ โรงเรียนวิเชียรมาตุ โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข และโรงเรียนกันตังพิทยาคาร เพื่อประสานความร่วมมือในการดำเนินงาน วันที่ 13 มิย. 2557