แนะนำสาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก