รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

        

ระดับปริญญาตรี (4 ปี)

หลักสูตร

  • สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

  • สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข

  • การแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

 

รอบ 5 รับตรงอิสระ: เฉพาะกรณีไม่เต็มตามแผนการรับ

>> กรอกใบสมัคร Click ที่นี่ <<

• ผู้สมัครต้องไม่มีสถานะเป็นผู้ที่มีชื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาอยู่ในระบบ TCAS รอบที่ 1-4
• แบบฟอร์มนี้ใช้สำหรับการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ
• ตามประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ
• สามารถเลือกหลักสูตรหรือโครงการที่สมัครได้ 1 หลักสูตร 1 โครงการ และ 1 สถานที่เรียน (วิทยาลัย)
• เอกสารหลักฐานสำหรับใช้ในการสมัคร
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.1 หรือ ปพ.1)
4.ผลการทดสอบ ความถนัดทั่วไป (GAT รหัสวิชา 85) (ถ้ามี)
5. ผลการทดสอบ ความถนัดทางวิชาชีพวิทยาศาสตร์และวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ (PAT2 รหัสวิชา 72) (ถ้ามี)
4. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี)
5. รายงานผลการตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลของรัฐ (ทป. 004) ฉบับจริง ซึ่งแพทย์ผู้ตรวจ ลงนามรับรองและประทับตราโรงพยาบาลของรัฐ หรือโรงพยาบาลเอกชนที่สามารถตรวจได้ครบทุกรายการตามแบบฟอร์มที่สถาบันพระบรมราชชนกกำหนด (ถ้ามี)
• เกณฑ์การสมัครและเกณฑ์การคัดเลือกเป็นไปตามประกาศสถาบันพระบรมราชชนกที่กำหนด “ลิงค์ให้ดาวน์โหลด” https://admission.pi.ac.th เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี 5 รับตรงอิสระ ปีการศึกษา 2565

 

ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี (2 ปี) (สมัคร/คัดเลือก ณ สถานศึกษา)

หลักสูตร

  • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม

  • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

 

รอบ 3 รับตรงอิสระ (เพิ่มเติม)

>> กรอกใบสมัคร Click ที่นี่ <<

 

 

เอกสารดาวน์โหลด