รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

        

ระดับปริญญาตรี (4 ปี)

หลักสูตร

 • สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

 • สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข

 • การแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

 

รอบ 3 Admission: รับสมัคร 2-12 พฤษภาคม 2565

สมัครผ่าน https://mytcas.com

 1. GPAX 6 ภาคการศึกษา

 2. มีผลคะแนนสอบ GAT และPAT 2 ที่ยังไม่หมดอายุ (ผลการทดสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี)

 

รอบ 4 Direct Admission: รับสมัคร 25-30 พฤษภาคม 2565

สมัครผ่าน http://admission.pi.ac.th

 1. GPAX 6 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.00

 2. GPA กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ วิชาละไม่น้อยกว่า 2.00

 

รอบ 5 รับตรงอิสระ: เฉพาะกรณีไม่เต็มตามแผนการรับ

สมัครผ่าน http://admission.pi.ac.th ใช้เกณฑ์การรับเช่นเดียวกับรอบที่ 4  

 

ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี (2 ปี) (สมัคร/คัดเลือก ณ สถานศึกษา)

หลักสูตร

 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม

 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

 

รอบ 2 รับกลาง: รับสมัคร 21-31 มีนาคม 2565

สมัคร/คัดเลือก ณ สถานศึกษา

 1. GPAX 6 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.00

 2. GPA กลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ วิชาละไม่น้อยกว่า 2.00

 

รอบ 3 รับตรงอิสระ: เฉพาะกรณีไม่เต็มตามแผนการรับ

สมัคร/คัดเลือก ณ สถานศึกษา และใช้เกณฑ์การรับเช่นเดียวกับรอบที่ 2

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:

ระบบรับสมัครนักศึกษาสถาบันพระบรมราชชนก  http://admission.pi.ac.th

 

เอกสารดาวน์โหลด