ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ฉัตรชัย ขวัญแก้ว และคณะทีมวิจัย ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ด้านการวิจัยและนวัตกรรมเกี่ยวกับผู้สูงอายุ ในการนำเสนอผลงานวิชาการ การประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๖๔ พยาบาลเวชปฏิบัติกับการดูแลผู้สูงอายุ