ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมประชุมวิชาการความหลากหลายทางวัฒนธรรม สู่ประชาคมอาเซียน