บรรยายให้ ความรู้เรื่อง "การเตรียมพร้อมรับมือเมื่อโควิดโรคระบาด ใหญ่ กลายเป็นโรคประจำถิ่น" ให้กับสกาเด็กและเยาวชน ตำบลย่านชื่อ, เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำ หมู่บ้านตำบลย่านชื่อ