ร่วมกิจกรรมทำบุญเมืองตรังเพื่อการปรองดองสมานฉันท์ ณ ศาลากลางจังหวัดตรัง